De watermeter

Nederland is als land sterk verbonden met water. Meestal gaat het daarbij om de strijd tegen te veel water, de angst voor overstromingen en het begaanbaar maken van het land voor de landbouw en de bebouwing door drainage en inpoldering. Sinds de jaren tachtig kennen we in Nederland op veel plaatsen een nieuw probleem, namelijk te weinig water voor de natuur, ofwel verdroging.

De afgelopen jaren zijn veel activiteiten ontwikkeld om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Via het landelijke project "Water in de Peiling" willen we het onderwerp "verdroging" onder de aandacht brengen van een breed publiek. Verdroging richt zich op het tekort en op de kwaliteiten van het grondwater. We spreken van verdroging wanneer er niet genoeg voldoende en/of voldoende schoon grondwater is.

Een zichtbaar onderdeel van dit project zijn educatieve grondwatermeters. Deze meters laten in een oogopslag zien of het grondwater in een gebied hoog genoeg staat voor de natuur ter plekke. Sinds 1991 worden educatieve grondwatermeters op verschillende locaties in Nederland geplaatst.

Elke 14 dagen wordt de watermeterstand genoteerd. Lees meer………….
Download ook "Water in de Peiling"