Privacyverklaring

Laatste wijziging privacyverklaring: 21 mei 2024

Dit is de privacyverklaring van Stichting Comité Jeugdnatuurwacht Vught (hierna: JNW Vught). Wij willen met de grootste zorgvuldigheid met persoonsgegevens omgaan. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij dat doen en welke rechten u heeft. Heeft u vragen hierover, stel uw vraag dan gerust via secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com.

Contactgegevens JNW Vught

Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door de JNW Vught. De contactgegevens van JNW Vught zijn:

Stichting Comité Jeugdnatuurwacht Vught

Bezoekadres: Peellandstraat 1, 5262 GT Vught

Kamer van Koophandel nummer: 41083093

Telefoonnummer: 073-6578594

E-mailadres: secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com

Website: www.jnw-vught.nl

Instagram: jnw_vught

Van wie verwerkt JNW Vught persoonsgegevens?

JNW Vught verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, zoals bestuursleden, leden (kinderen en ouders), huurders van het clubgebouw, mensen die interesse tonen in een lidmaatschap etc.

Waarom verwerkt JNW Vught persoonsgegevens?

U deelt persoonsgegevens met de JNW Vught, of aan een van de (jeugd)bestuursleden via de website, e-mail, telefonisch, in gesprekken of door afgifte van stukken, met name het aanmeldformulier. JNW Vught verwerkt persoonsgegevens om:

 • contact met u te onderhouden, mededelingen te versturen en u te informeren over de JNW Vught en natuuraangelegenheden;
 • de contributie en andere financiële zaken (zoals huur) te verwerken;
 • de jaarlijkse subsidieverantwoording bij de gemeente Vught te kunnen doen, waarbij gegevens van de leden van die jaargang moeten worden aangeleverd;
 • contact te zoeken bij noodgevallen tijdens een van de activiteiten van de JNW Vught;
 • de administratie bij te houden;
 • ter promotie van de JNW Vught.

Als u heeft aangegeven akkoord te zijn met de ontvangst van de digitale nieuwsbrief van Natuurlijk Vught, wordt uw e-mailadres aan Natuurlijk Vught doorgegeven. Natuurlijk Vught is onderdeel van IVN/NMVught. Als u heeft aangegeven akkoord te zijn met het plaatsen in die nieuwsbrief van foto’s waarop uw kind te zien is, wordt er af en toe een foto aan IVN/NMVught gestuurd voor dat doeleinde. Met de Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.

De NAW-gegevens en contactgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van de aanmelding bij de JNW Vught. Zonder deze gegevens kan geen lidmaatschap tot stand komen.

Op welke gronden verwerkt JNW Vught persoonsgegevens?

De JNW Vught verwerkt gegevens op basis van minimaal één van de volgende gronden:

 • Toestemming: JNW Vught verwerkt persoonsgegevens op basis van door uw toestemming, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier. U heeft altijd het recht om toestemming in te trekken.
 • Uitvoering van de overeenkomst: JNW Vught verwerkt persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld het noteren van uw contactgegevens om uw aanmelding te kunnen verwerken en het e-mailen om u te informeren over activiteiten).
 • Wettelijke plicht: JNW Vught verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke plichten (bijvoorbeeld in verband met de financiële administratie en subsidie vanuit de gemeente Vught).
 • Belangenafweging: JNW Vught verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van JNW Vught.

Hoe verwerkt JNW Vught persoonsgegevens?

De JNW Vught gebruikt de persoonsgegevens functioneel. Voor de administratie worden bijvoorbeeld de NAW-gegevens, de geboortedatum en contactgegevens verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de gegevens die nodig zijn. Zo hebben bijvoorbeeld niet alle bestuursleden toegang tot alle persoonsgegevens, maar wel tot alle telefoonnummers (voor het geval van nood). Met jeugdbestuursleden worden in principe geen persoonsgegevens (anders dan namen van de kinderen) gedeeld.

JNW Vught informeert leden per e-mail of via whatsapp over ontwikkelingen, activiteiten en andere natuurevenementen.

Tijdens de activiteiten worden vaak foto’s gemaakt door een of meerdere bestuursleden. Deze foto’s worden, als u daarvoor toestemming geeft, op een afgesloten deel van de website (www.jnw-vught.nl) geplaatst. Alleen het bestuur, het jeugdbestuur, de andere leden van die jaargang en de websitebeheerder (Bjorn Vriens, BAG Media) hebben toegang tot het afgesloten deel van de website. Het wachtwoord voor dit deel wordt minimaal eens per jaar gewijzigd. Sommige foto’s worden op de fotowand in het clubgebouw opgehangen.

De JNW Vught heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden. JNW bezoekt circa eenmaal per maand een bedrijf. Het is mogelijk dat dit bedrijf haar foto’s plaatst op social media. Indien u van mening bent dat de JNW Vught een rol kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op.

JNW Vught plaatst geen persoonsgegevens op het openbare gedeelte van de website (www.jnw-vught.nl) of op social media van de JNW Vught, behalve als u toestemming heeft gegeven om foto’s daarvoor te gebruiken. Een aantal bestuursleden en jeugdbestuursleden beheren de social media van JNW Vught. JNW Vught geeft verder geen persoonsgegevens door aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft (zoals voor de nieuwsbrief van Natuurlijk Vught). JNW Vught neemt geen geautomatiseerde besluiten. JNW Vught geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU of aan een internationale organisatie, maar het aanmeldformulier bevindt zich wel op een wordpress-website en die gegevens staan gedurende het schooljaar in de backend daarvan.

Hoe lang bewaart JNW Vught persoonsgegevens?

De JNW Vught bewaart persoonsgegevens alleen zo lang dat nodig is. De gegevens van leden en bestuursleden worden maximaal 2 jaar bewaard na het beëindigen van het lidmaatschap. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is. Foto’s worden na het einde van het schooljaar verwijderd van de website.

Hoe zit het met cookies e.d. op de website?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. JNW Vught gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De website www.jnw-vught.nl bevat links naar websites van derden. Die links worden voor uw gemak verstrekt. JNW Vught heeft geen zeggenschap over deze websites en is daar niet verantwoordelijk voor.

Wat zijn uw privacy-rechten?

U heeft verschillende rechten waarop u een beroep kunt doen. Deze zijn neergelegd in de privacywetgeving. Het gaat om:

 • het recht om gegeven toestemming altijd in te trekken
 • het recht op inzage/kopie
 • het recht op rectificatie
 • het recht om persoonsgegevens te laten wissen
 • het recht op beperking van de op u betreffende verwerking
 • het recht van verzet
 • het recht om bezwaar te maken
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Deze rechten zijn niet absoluut: JNW Vught hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan deze rechten. U kunt u op uw rechten beroepen door een e-mail te sturen naar secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com.

Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Dat sprake is van een wijziging zal duidelijk kenbaar worden gemaakt.