JNW Vught, gevestigd aan Peellandstraat 1, Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com  

Gebouw: De Kleine Natuur Peellandstraat 1, 5262 GT Vught 073-6578594

JNW Vught verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die u ons verstrekt zijn weergegeven op het aanmeldformulier.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
JNW Vught neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JNW Vught) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JNW Vught gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

JNW Vught wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Omgang Privacywet   Stichting Jeugdnatuurwacht Vught

Stichting comité Jeugdnatuuurwacht Vught is gevestigd aan de:  Peellandstraat 1 5262 GT te Vught Tel: 073-6578594

Geregistreerd onder nummer KvK 41083093     IBANno. NL80RABO0155486802

Het actieve bestuur bestaat heeft een aantal jeugdleden waarmee we geen informatie omtrent AVG delen.

Bestuursleden die wel toegang hebben tot informatie:

 • Piet Kuipers
 • Jo Kroot
 • Nelis van Veldhoven (fotograaf)
 • Laurens van der Leij
 • Tiny Rutten
 • Peter Maessen
 • Hessel Sneijders
 • Bianca van  Houtum (secretariaat)
 • Tonny van Kessel (Penningmeester)

Het secretariaat is te bereiken via secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com

De penningmeester  AHTMKessel1963@kpnmail.nl

1. PRIVACYBELEID

1.1. privacy

Jeugdnatuurwacht hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de JNW Vught persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, en andere personen waarmee de JNW een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de JNW zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging stichting Jeugdnatuurwacht Vught.

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT uitvoert, verzamelt en verwerkt STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT persoonsgegevens van de relatie:

1.       Wanneer de relatie lid van STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT is/wordt:

 • Voor het verwerken van de contributie door de penningmeester *
 • Voor het versturen van informatie, mededelingen via mail door de secretaris **

2.       Wanneer de relatie vrijwilliger van STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT is/wordt:

 • Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten.
 • Voor het informeren over het wekelijks programma.
 • Voor het versturen van informatie die nodig is voor een goede voortgang van de stichting.

3.       De STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT:

 • Onderhoud contact met de gemeente Vught voor de jaarlijkse subsidieverantwoording, waarbij gegevens van de leden van deze bepaalde jaargang dienen te worden aangeleverd.
 • Onderhoud contact met de Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland. Hier worden geen persoonsgegevens mee uitgewisseld.
 • Onderhoud contacten met Natuurlijk Vught. In de overeenkomst -aanmelding als lid van de JNW- heeft /hebben de ouder(s) aangegeven dat zijn akkoord gaan met de informatievoorziening van Natuurlijk Vught.

De gegevens, of daar een deel van de gegevens worden alleen gebruikt door de vrijwilligers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen. De secretaris mag gebruik maken van alle NAW gegevens inclusief telefoonnummers en mailadressen van ouders/verzorgers. Overige bestuursleden hebben alleen inzage in NAW gegevens.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

Onze secretaris beheert de volgende gegevens van de leden: Achternaam, Voornaam, Voorletters, Straatnaam, Huisnummer, Plaatsnaam, Geboortedatum, Mailadres(sen) ouders/verzorgers, Telefoonnummer(s) ouder/verzorgers, Natuurlijk Vught en specifieke gezondheidsomstandigheden/allergieën.

De penningmeester beheert de namen van de gemachtigden voor de contributie (IBAN nummers en machtiging), Info voorziening Natuurlijk Vught,

De fotograaf beheert de foto’s die van de activiteiten worden gemaakt. Deze foto’s staan op een besloten deel van onze site. Alleen als lid kunt u de foto’s bekijken, Na afloop van het lidmaatschap verwijderen wij uw mailadres uit  ons bestand. Daarna kun u niet meer op deze beveiligde pagina terecht. Na afloop van een JNW jaar worden alle foto’s uit dat jaar in een ander besloten deel gezet.

De bestuursleden van 18 jaar en ouder hebben alleen inzage in de NAW gegevens.1.4. Administraties

STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT voert een aantal administraties om de vereniging draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

 • WEBSITE VERENIGING: www.jnw-vught.nl
 • Contributieadministratie: voor innen van contributie
 • Administratie alle bestuursleden

1.4. E-mail

STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT verstuurt mededelingen via e-mail om haar leden te informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast worden e-mails verstuurd om leden te informeren over andere natuurevenementen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken via secretariaat.jeugdnatuurwacht.gmail.com of door te antwoorden op de e-mail.

1.5. Foto’s en video’s

Gedurende de zaterdagochtend activiteiten worden foto’s gemaakt door onze huisfotograaf. Deze foto’s  worden op een afgesloten deel (per jaargang) van een google account geplaatst van de website van STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de fotowand  die in het gebouw “de Kleine Natuur van STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT is geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com onder vermelding van de referentie naar de foto.

STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden – JNW bezoekt eenmaal per maand een bedrijf.  Het is mogelijk dat dit bedrijf haar foto’s plaatst op social media. Indien je van mening bent dat STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT via secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT geen verantwoordelijkheid.

1.6. Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.

Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com.

1.7. Gebruik van persoonsgegevens door derden

STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT geeft geen gegevens door /c,q, verkoopt geen persoonsgegevens door aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

1.8. Social media

STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT deelt alleen informatie via haar eigen website. De stichting  plaatst geen info op of volgt geen social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

1.9. Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT, kan de desbetreffende vrijwilliger gebruik maken van communicatiemiddelen waarop STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, telefoongesprekken, et cetera. De vrijwilligers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. Alleen de voorzitter maakt een Whatsapp groep aan voor de bestuursleden en de jeugdbestuursleden van de stichting comité Jeugdnatuurwacht Vught.

1.10. Website van STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT

Op de website van STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT tref je een aantal links aan naar andere websites. STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

De volgende websites vallen onder verantwoording van STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT:

WEBSITE www.JNW-VUGHT.nl

 • Met een link naar:
 • Vivara vogelvoer
 • Natuurlijk Vught
 • Natuur en Milieugroep Vught
 • Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland

2. TENSLOTTE

2.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com, onderwerp Privacy.

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

2.3. Wijzigingen privacybeleid

STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website of via de mail.

2.4. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van STICHTING JEUGDNATUURWACHT VUGHT verantwoordelijk.